Біфідумбактерин при застуді відгуки

24.8.2008

ß çàâæäè ìíîãî áîëåë ïðîñòóäàìè è òóò ïàðó ëåò óæå ïðîâîæó ýêñïåðèìåíò, ÿê èçáàâèòñÿ îò ýòîãî íåäîñòàòêà. Äóìàþ, ÷òå óæå ìîæíî äåëàòü âûâîäû. ß íå ìåäèê, òàê ÷òå íà èñòèíó íå ïðåòåíäóþ, íî äëÿ ìåíÿ íèæåñêàçàííîå ðàáîòàåò.

Íó, ïåðâîå è ñàìîå âàæíî: ÷òîáû íå ëå÷èòñÿ, íàäî íå áîëåòü. Ò.å. íóæíà õîðîøàÿ ïðîôèëàêòèêà.

Îáùèé èììóíèòåò ó íàñ íàõîäèòñÿ â êèøå÷íèêå. Ò.å. îáùàÿ ñîïðîòèâëÿåìîñòü дочки ñîïëÿì çàâèñèò îò çäîðîâüÿ êèøå÷íèêà è â áîëüøåé ñòåïåíè îò åãî ìèêðîôëîðû. Âñå óæå âèäåëè ðåêëàìó Àêòèìåëü, ÷òîáû îí òèïà èììóíèòåò óêðåïëÿåò. Ñ íåãî ÿ è íà÷àëà. Äà, ýôôåêò äåéñòâèòåëüíî åñòü ÷åðåç ïàðó òðîéêó ìåñÿöåâ ðåãóëÿðíîãî óïîòðåáëåíèÿ 1-2-õ áàíî÷åê äåíü â. Òîëüêî âîò, âî-ïåðâûõ, íàäîåë îí ìíå çà ýòî âðåìÿ è íà ñåìüþ âûõîäèò äîðîãî. À åñòü âåäü ñðåäñòâî áîëåå íåéòðàëüíîå ïî âêóñó (èäåò ÿê äîáàâêà), áîëåå äåøåâîå è, ãëàâíîå, áîëåå ýôôåêòèâíîå: ïîðîøêîâûé áèôèäóìáàêòåðèí (áóôèäóì) â àïòåêå. Òàì êîíöåíòðàöèÿ áàêòåðèé âûøå, ìåòîä õðàíåíèÿ è ôîðìà áîëåå óñòîé÷èâà, è åãî ìîæíî äîáàâèòü â ëþáîé êèñëîìîëî÷íûé ïðîäóêò, êîòîðûé ñåãîäíÿ õî÷åòñÿ âûïèòü. ß äëÿ ýòîãî äåëà èñïîëüçîâàë êåôèð, êîòîðûé íå ÁÈÎ. Äåëàë ÿ ýòî èç òåõ ñîîáðàæåíèé, ÷òå áèôèäîáàêòåðèè æèâóò êîëîíèÿìè è, ìîæåò áûòü (ñïðîñèòü íå êîãî), åñëè ÿ ñìåøàþ ðàçíûå øòàììû áàêòåðèé, òå îíè áóäóò äðóã äðóãó àíòàãîíèñòàìè è, â èòîãå, îáùåå êîëè÷åñòâî æèâûõ áàêòåðèé â êèøå÷íèêå íå áóäåò ðàñòè. Ìîæåò ýòî è ïåðåáîð, íî ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå áû îòâåòèëè íà ýòîò âîïðîñ, íå íàøåë.

Äàëåå, íàäî îáåñïå÷èòü ýòè áàêòåðèè åäîé. Äëÿ ýòîãî íàäî ïîòðåáëÿòü êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû (ÿ ïèë îäèí ñòàêàí êåôèðà äåíü â) è ÿ òàêæå ïèë ñòîëîâóþ ëîæêó Õèëàê Ôîðòå, êîòîðûé, íà ñêîëüêî ÿ ïîíèìàþ, íå ÷òå èíîå, ÿê êîíöåíòðàò åäû äëÿ ýòèõ áàêòåðèé.

Âñå ýòî ÿ äåëàë íå ïîñòîÿííî, à êóðñàìè 1 ìåñÿö ðàç â 3-6 ìåñÿöåâ.

Ò.å. âñÿ ïðîôèëàêòèêà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû 1 ìåñÿö â êâàðòàë êàæäûé äåíü âûïèâàòü:

 • 1-2 ïà÷êè áèôèäóìà (óòðîì è âå÷åðîì)
 • 1 ñòàêàí êèñëîìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ
 • 1 ñòîëîâóþ ëîæêó Õèëàê ôîðòå (çàïèòü âîäîé)

Ñòîèìîñòü äàííîé ïðîôèëàêòèêè ïî òåêóùèì öåíàì ïðèìåðíî 600 ðóá. (âêëþ÷àÿ êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû) â ìåñÿö.

Ðåçóëüòàò: ðàíüøå áîëåë 4-5 ðàç â ãîä, ïðè÷åì äîâîëüíî òÿæåëî è äîëãî ïðîõîäèë êàøåëü. Òåïåðü îäèí ðàç â ãîä ñåðüåçíî, åùå îäèí-äâà ðàçà ëåãêàÿ ïðîñòóäà òèïà ëîìêè, êîòîðàÿ ïðîõîäèò çà 2-3 äíÿ ïîëíîñòüþ, ïðè÷åì íà ðàáîòó ìîæíî ñïîêîéíî õîäèòü è äàæå ëå÷èòüñÿ íå íàäî.  öåëîì òå÷åíèå áîëåçíè èäåò íàìíîãî ëåã÷å. Êàøåëü ïðîõîäèò ÷åðåç 1-2 íåäåëè è â áðîíõèò íå ïåðåõîäèò. Ïðî ãðèïï ñêàçàòü íè÷åãî íå ìîãó, ïîòîìó ÿê åãî êëàññè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè ÿâëÿþòñÿ âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà è ãîëîâíàÿ áîëü, à ó ìåíÿ íèêîãäà íå áîëåëà ãîëîâà, êîãäà ÿ áîëåë, ïîýòîìó èëè ÿ íèêîãäà ãðèïïîì íå áîëåë èëè îíè ó ìåíÿ íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò ïðîñòóäû.

Íî, âñå æå, æèâÿ â êðóïíîì ãîðîäå î÷åíü òÿæåëî íå ïîäõâàòèòü êàêîé-íèáóäü íîâûé øòàìì âèðóñà îò äðóãèõ ëþäåé. Ïîýòîìó âñå-òàêè ÷òå-òå ïåðèîäè÷åñêè ïîïàäàåò. Ïðè ïðàâèëüíîé ïðîôèëàêòèêå îáû÷íî õâàòàåò ïðîñòî íà âñÿêèé ñëó÷àé îäåòü íîñêè, âûïèòü âîäû è õîðîøî âûñïàòüñÿ è âñå ïðîõîäèò. Âèðóñ ïðîñòî íå ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòè ðàçâèòüñÿ ïîä äàâëåíèåì íîðìàëüíîãî èììóíèòåòà.

Åñëè æå âèðóñ ïîñèëüíåå èëè èììóíèòåò ïðîñåë (íàïðèìåð, ïðè äîëãî íå ñïàòü ñêîëüêî íàäî èëè äëèòåëüíîì ñòðåññå), òå òîãäà âèðóñ ðàçâîðà÷èâàåòñÿ âî âñþ ñèëó è òîãäà íàäî óæå ëå÷èòñÿ. Íî, óâû, ðåàëüíî ëå÷èòü ïðîñòóäó èëè ãðèïï íåò íèêàêîé òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè. Íåò íèêàêèõ ïðåïàðàòîâ, êîòîðûå áûëè áû ýôôåêòèâíû ïðîòèâ ýòîãî ñåìåéñòâà âèðóñîâ. ß ïðîáîâàë òå, êîòîðûå ðåêëàìèðóþòñÿ ÿê òàêîâûå – ìåðòâîìó ïðèïàðêè, íå ðàáîòàþò, îäíîçíà÷íî!

Ïîýòîìó åäèíñòâåííûé ñïîñîá ïîáåäèòü âèðóñ – ýòî ñèëàìè ñàìîé èììóííîé ñèñòåìó è âñå, ÷òå íàäî ñäåëàòü, ýòî ïîìî÷ø èìåííî åé.

Âîò ìîé «àëãîðèòì»:

Äíåì:

 • òåïëûå íîñêè,
 • çàêðûòûé âåðõ òåëà (ìàéêà, íàïðèìåð, íèç íåâàæíî, ìîæíî õîòü â øîðòàõ, ðàçíèöû íå çàìåòèë),
 • ìíîãî ïèòüÿ (ÿ ïðåäïî÷èòàþ ïðîñòî âîäó, 4 ëèòðà äåíü â),
 • îñîáûé íàïèòîê (ñì. äàëåå) óòðîì, äíåì è ïåðåä ñíîì,
 • 2 ãðàììà âèòàìèíà C äåíü â (ðàñïðåäåëèòü ïî äíþ ðàâíîìåðíî íà 2-4 ïîðöèè),
 • íàñòîéêà èëè ñîê ýõèíàöåè (âñå äîçû èç äîêóìåíòàöèè óâåëè÷èòü â 2 ðàçà, ðàñïèñàíèå ïðèåìà ïî äîêóìåíòàöèè).

Íî÷üþ:

 • ñïàòü â òåïëûõ íîñêàõ, çàêðûòûé âåðõ,
 • ïåðåä ñíîì îñîáûé íàïèòîê,
 • ñïàòü äî îïóïåíèÿ, áóäèëüíèê âûêèíóòü, ïîçâîíèòü íà ðàáîòó è ñêàçàòü, ÷òå áîëååòå.

Êàñàòåëüíî òåìïåðàòóð: åñëè 38 è ìåíüøå, òå íå òðîãàòü ее íè â êîåì ñëó÷âèïàäêó! Åñëè áîëüøå 38, òå ïðîñòî íåáîëüøóþ äîçó ïàðàöåòàìîëà (0.5-1 òàáëåòêà), ÷òîáû îïóñòèëàñü ìåíüøå 38. Åñëè ñáèòü ìàëåíüêóþ òåìïåðàòóðó ñðàçó, òå ÿ îáû÷íî áîëåþ äîëüøå.

Åñëè î÷åíü ìó÷àþò ëîìêè â ñóñòàâàõ, òå ýòîìó ïîìîãàåò âèòàìèí C è àíòèãèñòàìèííûå ïðåïàðàòû.

Åñëè ðåæåò ãëàçà, î÷åíü çàëîæåí íîñ è äðóãèå àëëåðãè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ, òå íàäî ïèòü àíòèãèñòàìèíû. Ëó÷øèì ÿâëÿåòñÿ ñòàðûé äîáðûé ñóïðàñòèí, 2 òàáëåòêè ñðàçó. Îäíàê, âû âðÿä ëè ñìîæåòå èíòåíñèâíî ðàáîòàòü ïîñëå ýòîãî, à ñàäèòüñÿ çà ðóëü âîîáùå íåëüçÿ. Íåêîòîðûå ñðàçó ïàäàþò ñïàòü.

Ëîêàëüíî ìîæíî áðûçãàòü íîñ, ãîðëî, êàïàòü â ãëàçà ÷òå-òå îò àëëåðãèè, åñëè ñèëüíî ïðèäàâèëî. Óøíûå êàïëè åñëè åñòü áîëè â óõå èëè «ïëþõàíèÿ» â óæå èëè â ÷åëþñòè.

Íîãè ÿ íå ïàðþ, ãîð÷è÷íèêè íå ñòàâëþ, åñëè íåò áðîíõèòà.

Åñëè ïðîñòóäà ñåðüåçíàÿ, ò.å. íàñìîðê, ÷õ, òåìïåðàòóðà çà 37.5, òå ëó÷øå ñèäåòü äîìà (ïî ìîåìó îïûòó, ïîñòåëüíûé ðåæèì íå îáÿçàòåëüíûé, íî íàäî èìåòü âîçìîæíî ëå÷ø ïîëåæàòü, êîãäà ñòàíîâèòñÿ òÿæåëî). Åñëè ñèäåòü äîìà è âûïîëíÿòü ýòè ïðàâèëà, òå ó ìåíÿ ïðîõîäèò âñå çà 3 äíÿ.

Òåïåðü êàñàòåëüíî îñîáîãî íàïèòêà.

 • 300 ãðàìì ãîðÿ÷åãî ìîëîêà
 • 1.5 ñòîëîâûõ ëîæêè ìåäà
 • ìíîãî êîðèöû, î÷åíü ìíîãî
 • ïîëîâèíà ÷àéíîé ëîæêè ñîäû

Âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü è ïèòü ìàëåíüêèìè ãëîòêàìè ïîä òåïëûì îäåÿëîì â òåõ ñàìûõ íîñêàõ. ß íå çíàþ, êàêîé ìåõàíèçì äåéñòâèÿ ñîäû â ýòîì ñîñòàâû, íî ôàêò, ÷òå ñ íåé ýôôåêò ëó÷øå.

Âîîáùå æå, ýòî ïîòðÿñàþùèé àðîìàòíûé è âêóñíûé íàïèòîê. Áåç ñîäû åãî ìîæíî ïèòü ïðîñòî ÿê ãîðÿ÷èé ìîëî÷íûé êîêòåéëü.

Âûãëÿäèò îí òàê:

È òå÷íî íå íàäî ïèòü àíòèáèîòèêè. Îíè ÍÅ ÏÎÌÎÃÀÞÒ ïðè ãðèïïå è ïðîñòóäàõ, âîîáùå, íè êàïëè. Íî îíè ãðîáÿò èììóííóþ ñèñòåìó. Õ íàäî ïðèìåíÿòü ñîâñåì â äðóãèõ ñèòóàöèÿõ. Íî åñëè âäðóã íà÷àëè ïèòü, òå ïåéòå êóðñ öåëèêîì, ÷òîáû ó ìèêðîáîâ è áàêòåðèé, ïðîòèâ êîòîðûõ îí ðàáîòàåò, íå ðàçâèëàñü ðåçèñòåíòíîñòü.

Êîììåíòàðèè

2008-10-08 12:23:15 Æåêà (Ìîñêâà, Ðàøêà)

Âñå ïðàâèëüíî íàïèñàë. Ïîääåðæèâàþ ïîëíîñòüþ.

2009-01-19 16:29:04 sergrushka (Ìîñêâà, Ðîññèÿ)

Îäèí ðàç â íåäåëþ ãîëîäàé ïî Áðåããó èëè ïî Ïîðôèðèþ Èâàíîâè÷ó

è âñåãî òîãî, ÷òå òû íàïèñàë çäåñü, íå ïîòðåáóåòñÿ. Óñïåõîâ.

2009-01-19 22:25:14 Àðòåì Êó÷èí (Ìîñêâà, Ðîññèÿ)

Äà, âîçäåðæàíèå â ïîòðåáëåíèå ïèùè ïðîäëåâàåò æèçíü è äåëàåò ëþäåé áîëåå çäîðîâûìè, íî, óâû, õîòÿ ÿ è íå îáæîðà, ìíå òÿæåëî ãîëîäàòü ïîëíûé äåíü, òàê ÿê ãðàôèêà ïèòàíèÿ íåò. Ïîýòîìó ÿ îñòàþñü ïîêà ïðè ñâîåì ìåòîäå.

2010-06-26 18:11:10 Åëåíà (Ìîñêâà, äåéñòâèòåëüíî, íåïîíÿòíî…)

Àâòîðó â äîãîíêó — âîò åùå îòëè÷íûé ñïîñîá. Åñòü òàêîé ïðåïàðàò, Àñïèðèí Ñ íàçûâàåòñÿ. Äåéñòâóåò ïî ñëåäóþùåìó ïðèíöèïó: Àñïèðèí óáèðàåò ñèìïòîìû (íó ýòî âñåì èçâåñòíî), à âèòàìèí Ñ ïîâûøàåò èììóíèòåò. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òå îðãàíèçì ñàì çàáàðûâàåò áîëåçíü, à ÷åëîâåê ïðè ýòîì íå òåðÿåò ðàáîòîñïîñîáíîñòè. È áîëåçíü ïðîõîäèò. Ãëàâíîå — ïðèìåíèòü åãî â ñàìîé ïåðâîé ñòàäèè áîëåçíè, êîãäà âîò ÷óâñòâóåøü, ÷òå ñêîðî çàáîëååøü (íó, ó ìåíÿ òàêîå ÷óâñòâî åñòü). Áóêâàëüíî ñ ìåñÿöîê íàçàä ïðîâåðèëà — îòëè÷íî âîîáùå ðàáîòàåò.

2010-06-26 23:42:26 Àðòåì Êó÷èí (Ìîñêâà, Ðîññèÿ)

ÂÎÒ! Âîò òèïè÷íûå çàáëóæäåíèÿ!

1) Àñïèðèí ÍÅËÜÇß äàâàòü ïðè ïðîñòóäå (ïðî÷üòèòå ïðî ñèíäðîì Ðåéå).

2) Âèòàìèí Ñ íèêàê íå äåéñòâóåò íà èììóíèòåò è â îáùåì, íèêàê íå ñîêðàùàåò è íå îáëåã÷àåò òå÷åíèå ïðîñòóäû.

Îäíàê, âèòàìèí Ñ óáèðàåò ëîìîòó. Åñëè áîëèí ãîëîâà è ñîâñåì òóäà, òå ëó÷øå ïàðàöåòàìîë.

Èììóíèòåò íàäî ïîäíèìàòü ÄÎ ïðîñòóäû. Ïåéòå áèôèäóìáàêòåðèí, âîò îí ðåàëüíî ïîäíèìàåò îáùèé èììóíèòåò.

Âî âðåìÿ ïðîñòóäû ìîæíî ïîïðîáîâàòü èíòåðôåðîí â íîñ. Ïðè÷åì ÿ íå ïî èíñòðóêöèè ëüþ, à â 5 ðàç áîëüøå (çà ñóòêè), òîãäà ÷òå-òå ÷óâñòâóåòñÿ.

 

Êàñàòåëüíî âèòàìèíà Ñ: áûëè ïðîâåäåíû íîðìàëüíûå èññëåäîâàíèÿ îáû÷íûõ ëþäåé â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ ñ êîíòðîëüíîé ãðóïïîé. Âÿñíèëîñü, ÷òå îò âèòàìèíà Ñ ýôåêò òàêîé æå, ÿê îò ïëàöåáî (â êîíòåêñòå ïðîñòóäû). Òàê ÷òå çàáåéòó. Îäíàê, äëÿ ëþäåé

ñ ýêñòðåìàëüíûì íàãðóçêàìè îí íåñåò ðåàëüíóþ ïîëüçó.  ÷àñòíîñòè, ìàðàôîíöû ðåàëüíî ñòàëè ðåæå áîëåòü.

2019-10-28 10:10:54 èðèíà (íåôòåêàìñê ÐÁ, ðîññèÿ)

äîáðûé äåíü!

÷òå 1-2 ïà÷êè êàæäûé äåíü? èëè ÿ íåïðàâèëüíî ïîíÿëà… öåíà â 600 ðóá ýòî îäíîðàçîâî?

ÿê äåòÿì?

2019-10-28 12:14:28 Àðòåì Êó÷èí (Ìîñêâà, Ðîññèÿ)

Ïà÷êà — ýòî ìàëåíüêèé ïàêåòèê, òîò áèôèäóì áûë â ìàëåíüêèõ äîçîâûõ ïàêåòèêàõ ðàñôàñîâàí.

Âîîáùå, ñ òåõ ïîð óæ 11 ëåò ïðîøëî. Äîëæåí ñêàçàòü, ÷òå ìîå ìíåíèå íåñêîëüêî ïîìåíÿëîñü. Äà, òå, ÷òå ñêàçàíî íåìíîãî ïîìîãàåò, íî â áîëüøåé ñòåïåíè

âàæíî äðóãîå. Îòäûõ (ñîí) âàæíåå, ÷åì âñå ýòî. Åñëè ïèòàíèå èçíà÷àëüíî õîðîøåå (õâàòàåò êëåò÷àòêè, áåëêîâ è æèðîâ), òå îïèñàííîå ìàëî ÷òå ìîæåò óëó÷øèòü.

È íàñòðîé òîæå âàæåí, åñëè åñòü ïîíèìàíèå, ÷òå áîëåòü íåâûãîäíî, òå áîëååøü ìåíüøå. À åñëè ïðè áîëåçíè âñå çà âàìè óõàæèâàþò, ìîæíî âçÿòü áîëüíè÷íûé, îòäîõíóòü, òå ÷åãî íå áîëåòü òå?

À âîîáùå, ïîñëåäíèå ëåò 6 ÿ ïðîñòóäà ïðîñòî èãíîðèðóþ, äî 38 ìàñî÷êó îäåâàþ è âïåðåä, âñå ÿê îáû÷íî, à ïîñëå ìîãó ïîçâîëèòü ñåáå èëè äîìà ïîðàáîòàòü èëè, åñëè óæ ñîâñåì ïëîõî, îäèí äåíü îòäûõà.

Äîáàâèòü êîììåíòàðèé

(C)1999-2018 Àðòåì Êó÷èí

Email: artem@artem.ru

Íà ïèñüìà áåç òåìû èëè áåç èìåíè îòïðàâèòåëÿ íå îòâå÷àþ

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà ñàéòà www.artem.ru îáÿçàòåëüíà! Àâòîð îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòêàçàòü â ïðàâå èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí.

Ìàòåðèàëû ñàéòà çàùèùåíû çàêîíîì îá àâòîðñêèõ è ñìåæíûõ ïðàâàõ.

Öåíà äîìåíà: 1 500 000 ðóá.

З народження у моєї дитини були проблеми з травленням, кишечником, а отже і зі стільцем. Спочатку з нього просто всі лилося по кілька разів на день, а потім навпаки — заперло геть. Причому коли я його «»прокакивала»» за допомогою газовідвідної трубочки з нього знову починало литися. Я просто не розумію, як може бути запор і рідкий стілець одночасно. Але факт.

І все це у нас відбувалося на тлі лактазной недостатності, а тому доводилося додатково давати дитині Лактазу, яка теж, як з’ясувалося, кріпить. З переходом на спеціальну лікувальну суміш Nutrilak Соя дозу лактази я суттєво зменшила, але проблема зі стільцем у малюка все одно зберігалася. Мабуть в його кишечнику не дозрів не тільки цей фермент, але й не завелися необхідні організму бактерії, які могли б нормалізувати весь процес.

Крім того, ще будучи в пологовому будинку дитина отримував антибіотики, правда внутрішньовенно через крапельницю, але я не виключаю, що це все одно так само могло завдати удару по ще тільки починає формуватися мікрофлорі організму.

Обговорюючи цю проблему з однією зі своїх подруг на цьому сайті я прийшла до думки, що раз лікар сама мені нічого з цього приводу не каже, то запитаю її сама.

Мені порадили один препарат, з приводу якого я і запитала лікаря, але вона порекомендувала нам саме Біфідумбактерин. Причому звернула увагу, що купувати треба не в пакетиках, а неодмінно з скляних флакончиках, оскільки тоді можна буде розводити його прямо в упаковці, що зручно, а так само зручно його давати немовляті прямо з тюбика, і НЕ форте, а на наш вік (дитині на той момент було 4 місяці) звичайний.

В першій зустрічній аптеці ми його і купили.

Це ліофілізат (висушена субстанція) для приготування суспензії для прийому всередину, а так само місцевого застосування (причому не тільки для дітей, але і для дорослих).

Зроблений він НВО»Мікроген», але знаю, що цей препарат проводять і інші виробники.

В упаковці знаходиться десять флаконів в кожному по п’ять доз. Виходячи з інформації на упаковці одна доза містить від 1х10 з сьомий ступеня, до 5х10 в сьомий ступеня живих біфідобактерій.

Моїй дитинці лікар призначила приймати по 1 флакону (всі 5 доз) двічі на день за 30-40 хвилин до їжі протягом п’яти днів.

Тобто однієї упаковки повинно було вистачити на 5 днів.

Але оскільки варто Біфідумбактерин відносно не дорого (щодо тому, що курсу в 5 днів може виявитися недостатньо, і якщо потрібно буде пити його місяць, то вже вийде накладно), то було куплено відразу дві упаковки.

Оскільки бактерії, хоч і висушені, але все-таки живі, то зберігати упаковки необхідно в холоді при температурі від 2 до 8 градусів.

Я зберігала на дверцятах холодильника.

Всередині ми бачимо ось такі маленькі скляні пляшечки-бульбашки. Найжахливіше в них це металеві наліпки поверх гумових кришечок. Я поняття не маю, як правильно треба знімати, а тому отковыриваю їх кінчиком ножа, кілька разів ледь пальці собі не відрізала 🙁

Але зате зручно, що приготування препарату не вимагає ніякої вправності. Після того, як флакон відкрито потрібно влити всередину теплої водички (кімнатної температури) і все, препарат готовий до вживання.

Вміст розчиняється миттєво. Щоб прискорити процес я затискала пальцем горлечко флакона і трохи трясла його.

Готовий Мікроген Біфідумбактерин має ось такий не дуже привабливий вигляд, він мутний і має досить противненький запах. Пахне кислим кефіром.

Я спробувала крапельку на смак, так от на смак він теж трохи кислуватий. Але дитинка пив розчин без проблем, я маленькими ковточками ковтала його в рот прямо з флакончика, це зручно, майже нічого не проливається повз.

Я давала препарат саме так, як рекомендувала лікар, причому першу порцію давала перед першим ранковим годуванням, щоб бактерії не змішавшись із залишками попередньої їжі могли швиденько перейти в кишечник і почати там розмножуватися.

Другу порцію давала приблизно через 11-12 годин після прийому першої порції. Щоб препарат надходив в організм і заселяв його рівномірно.

Взагалі в прикладеній інструкції до препарату рекомендації по застосуванню дещо відрізняються від тих, що мені озвучила наш педіатр.

Але думаю це тому, що наша конкретна ситуація дещо відрізнялася від тих показань до застосування, які описані в ній (для збільшення клікніть мишкою по фотографії).

Біфідумбактерин це перший препарат на моїй пам’яті, який взагалі не має жодних протипоказань. Його можна давати абсолютно всім, і дорослим, вагітним жінкам і немовлятам. Не можна використовувати тільки протермінований препарат, і то, я думаю, що з причини його неефективності.

Після п’яти днів прийому Бидидумбактерина ефекту я не побачила, не те, що слабкого, а взагалі ніякого. Стілець у дитини не нормалізувався.

Але оскільки із-за невисокої вартості ми купили відразу дві упаковки бактерій, то я вирішила продовжити лікування (інструкція допускає курс лікування в окремих випадках до трьох місяців, ще на 5 днів.

І ось тільки на восьмий день, нарешті, процес пішов, дитина вперше за три місяці сам сходив в туалет.

Але курс ми все-таки завершили. До цього моменту проблема нас майже покинула. Я кажу»майже» – тому що буває так, що в деякі дні дитина не прокакивается, але в основному хоча б раз на день у нього все виходить.

Наш педіатр сказала, що це тому, що мозок дитини дозрів і він знає куди йому тужитися, але я вважаю, що препарат нам допоміг, оскільки саме на тлі його прийому «»дозрів мозок»».

Ну а оскільки нехай і не відразу, але тим не менш ефект від прийому біфідумбактерину всередину я побачила, то можу його рекомендувати.

4.7 / 5

Препарат Біфідумбактерин — відгуки лікарів: для дітей і дорослих, відгуки по застосуванню

Чинить антибактеріальну дію відносно ряду патогенних і умовно патогенних бактерій. Латинська назва: Bifidumbacterin. Виробник: ЗАТ «Партнер» (Росія).

 

Лікарі про Бифидумбактерине: для дітей при кольках, при запорах. В гінекології, при молочниці при вагітності.

Діюча речовина: Біфідобактерії біфідум

Думки лікарів, Що пишуть люди, Форум

Біфідумбактерин відгуки лікаря

Лікуємо захворювання травної системи.

Для лікування захворювань травної системи, лікарі-гастроентерологи, педіатри, терапевти часто призначають пробіотики. Біфідобактерин здатний поліпшувати процеси травлення, стимулює неспецифічний (загальний) імунітет. Це група ліків здатна відновлювати нормальну мікрофлори кишечника. Крім цього, можна використовувати цей засіб і в гінекології при профілактиці маститу у годуючих жінок і в лікуванні захворювань (вагініти, кольпіти). Крім перерахованого вище, Біфідобактерин показаний у період лікування антибактеріальними препаратами, це запобігає розвитку дисбактеріозу. Виробляється у вигляді таблеток, капсул, супозиторіїв, порошків. Прийом Бифидобактерина повинен проходити під контролем вашого лікуючого лікаря.

Біфідумбактерин

Препарат відновлює мікрофлору кишечника, пробіотик.

Біфідумбактерії, сорбованих на активованому вугіллі.

Призначаються при дисбактеріозі кишечника, при прийомі антибактеріальної терапії, для профілактики.

Дуже часто в стоматології призначається дітям. Так як багато дітей з нальотом Прістлі, причиною якого є дисбактеріоз кишечника.

Препарат застосовується з народження, при вагітності і лактації. Для новонароджених застосовується при запорах і кольках, змішується з молоком або сумішшю.

Обов’язково зберігається в холодильнику. Безпечна, побічних ефектів і непереносимості немає.

Біфідумбактерин – доступний пробіотик для відновлення мікрофлори.

Біфідумбактерин – це препарат, який належить до групи пробіотиків, у своєму складі має живі бактерії 10 МО КУО біфідобактерій, які при попаданні на слизову оболонку сприяють її відновленню. Також їх використовують для відновлення місцевого імунітету.

У гінекологічній практиці препарат застосовується для відновлення природної мікрофлори піхви, шляхом синтезу молочної кислоти, яка пригнічує дію інших мікроорганізмів. Також його застосування досить таки велике, при інфекціях, що передаються статевим шляхом(хламідіоз), порушення мікрофлори піхви, кольпітах, кандидозі, в комплексній терапії при лікуванні антибактеріальної інфекції, профілактичні заходи до і після оперативного втручання.

Біфідумбактерин використовується у вигляді свічок вагінально або у вигляді розчину для перорального прийому. Ефект настає через 2-3 дні прийому препарату, на курс лікування використовують 1 або 2 упаковки по 10 свічок у кожній, що дуже зручно для застосування. Також препарат абсолютно безпечний і не викликає побічних дій, може також застосовуватися у вагітних і годуючих мам.

Біфідумбактерин

Біфідумбактерин — лікарський препарат, пробіотик, позитивно впливає на мікрофлору кишечника.

Структура бактеріальної флори мінлива, при впливі несприятливих факторів баланс може бути порушений. Широко використовуються антибактеріальні препарати, а часто і в плані самолікування, тягнуть за собою алергію, порушення мікрофлори кишечника і піхви, утворення стійких до антибактеріальних препаратів форм, зниження клітинного імунітету, тоді і приходить на допомогу біфідумбактерин.

У структурі препарату — біфідобактерії, в нормі що населяють кишечник, сприяють стабілізації балансу флори, впливаючи на склад і обмін речовин. Біфідумбактерин надає позитивний ефект на відновлення балансу флори ШЛУНКОВО-кишкового тракту і піхви, покращує травну і захисну функції кишечника, збільшує неспецифічну стійкість організму.

У своїй практиці призначаю біфідумбактерин у вигляді супозиторіїв при лікуванні бактеріального вагінозу, ІПСШ, неспецифічного вагініту, атрофічного вагініту, в плані підготовки до планових гінекологічних втручань (з метою профілактики післяопераційних інфекційних ускладнень). Препарат дає хороший ефект, доступний і становить гарну конкуренцію більш сучасним аналогам.

Біфідумбактерин

Біфідумбактерин — препарат, що з’явився одним з перших в групі ліків-пробіотиків. Використовується дуже-дуже давно.

Доказова база ефективності даного засобу на сучасному етапі розвитку медицини в Росії виглядає не переконливо.

На сьогоднішній день є більш ефективні засоби щодо терапії дисбіозу кишечника різного генезу.

Але, незважаючи на це, у пацієнтів відзначається поліпшення стану при систематичному прийомі Біфідумбактерину. При прийомі препарату слід ретельно дотримуватися умов розведення лиофилизата (висушеного речовини), в іншому випадку є велика ймовірність зниження ефективності.

Даний засіб є дуже вибагливим в зберіганні. Його потрібно обов’язково зберігати в холодильнику. При порушенні умов зберігання швидко інактивується. Тобто Біфідумбактерин не може перебувати в аптечці мандрівників.

Таким чином, Біфідумбактерин є перевіреним роками використання засобом для відновлення кишкової мікрофлори. Може застосовуватися у великої кількості пацієнтів. Потребує особливих умов зберігання та розведення сухих форм випуску.

Біфідумбактерин в педіатрії

Біфідумбактерин часто і широко використовується в педіатрії. Даний препарат можна застосовувати як недоношеним дітям так і дітям з порушенням флори кишечника при кишкових інфекційних захворюваннях. Також застосовується в період вагітності та при годуванні груддю.

Побічних ефектів не виявлено. Обов’язково треба дивитися на термін придатності, так як при закінченні терміну придатності препарат не завжди ефективний.

Відгуки про препарат Біфідумбактерин

Добрий лінь.

Ситуація в наступному: дитина не ходить практично сам у туалет по великому. Затискається, боляче. Стілець якогось великого розміру, товщини. Буває досить твердим. З микролаксом раз в 2-3 дня. Препарати типу Лінексу навпаки викликаю…

Здрастуйте, у дочки 2 років 4 дні тому почалася діарея, 2-3 рази в день.

При цьому немає ніяких інших симптомів (температури або блювоти або слабкості).

Є підозра, що на фоні зубів, так як лізуть задні, але поки я не бачу щоб вони прор…

Скажіть, турбує свербіння в області статевих губ. Тиждень проставила Біфідум свічки. Перші 3 дні разом з залишком свічки виходила кров. Біль спочатку з’явилася при статевому акті. Заміжня, секс постійний. Було боляче (як от до подразненої коді прикаса…

Доброго дня.

Дівчина, 27 років. За симптомами схоже що мене здолав ротавірус, до лікарів не зверталася.

5 днів не припиняється пронос (вже водою і зрідка пластівцями), блювоти і нудоти немає. Зневоднення немає. Дотримуюся дієти (вода, неміцний чай, соки …

У. дитини в 2 роки великої білок в сечі… Так само знайшли бактерії пневмакокк і сьркптлкокк у високій мірі, дитина набрякає… Що робити? Даємо багато ліків, але нічого не допомагає

Добрий день! У дитини постійно болить живіт, гази, зригування(навіть сірці дві години після годування і після води). Народилася 3250, кожен місяць додаємо по киллограму , на даний момент нам шість місяців і важимо 8400. З трьох тижнів життя ми на шв….

Здрастуйте, проблеми зі стільцем почалися після прийому антибіотиків Цифран СТ (видалення зуба мудрості), пропилу Лінекс, все почало налагоджуватися поки не прийшли місячні, з цього дня і вже 6 днів часто почала ходити в туалет, при цьому позиви як при…

Добрий день! Дівчинка народилася 25 березня. 3,5 кг, 52 см Після виписки з пологового будинку (29 березня) прописали хофитол. Спочатку не пила, тепер нормально. Жовтушність поки не проходить. Прийшов лікар виписав урсосан (1/4 х 1), елькар (5х3), лактобактерії (б…

Добрий день! підкажіть будь ласка в такому питанні.. два тижні тому я прохворіла рото вірусною інфекцією.. як все пройшло, з’явилися слизові виділення з дрібними кров’яними жилками..

П’ю біфідумбактерин.. поки без результатів

Я вагітна, в результат аналізу крові – е мазок дрожж 4 ступеня. призначили фізрозчин з біфідумбактерин порошком вводити у піхву на 1 2 см з 20 мл шприцом. Це нормально? І як правильно вводити?

Доброго дня!

Нам рівно 4 місяці. До 2.5 місяців сильно турбували коліки і гази. їли суміш Беллакт оптіма і пропили курс энтержермину

В 2.5 місяці потрапили в лікарню з отитом кололи антибіотик. Поскаржилася на сильні коліки призначили Біфідум…

Добрий вечір !! моїй дитині 4месяца

Майже з народження він на штучному вскормлевание т. до стресу у мене пропало молоко почали підгодовувати нан оптипро начился дисбактеріоз . від дисбактеріозу давали біфідобактерин не допомагав пробували мо…

Здрастуйте, у мене така проблема: був цистит, я пішла до гінеколога, здала всі аналізи, потім мене відправили до уролога, він мені виписав ліки (в тому числі і від молочниці, так як і молочниця у мене була з давніх пір) такі як: овеа, супракс …

Здрастуйте, з 8-11 березня у нас дуже висока температура 39-40 збиваємо нурофеном, викликали швидку і деж. лікаря сказали грип призначили геделикс, арбідол, меримистин, після прийому ліків з’явилася аллергич. реакція великі бляшки на лобі, на ниж…

 

Здрастуйте, дитині майже 5 місяців 3 місяці перехворіли пневмонією, 10 днів на антибіотиках, давала Цераксон призначав невропатолог. зараз у дитини рідкий стілець зі слизом, є білі крупинки колір жовтий, до 3 разів на добу. Давала Нормобак Л 1…

Доброго дня. З 2 тижнів повністю

На ІВ. З народження( рід будинку) ГВ +беллакт оптимум 1. Виписалися з коліками, запором, частими зригуваннями. Зараз 3,5 місяців досі запори ( кал густий, але не сухою, з білими пластівцями ( неперевареная суміш)…

Доброго дня! Звернулася до гінеколога з проблемою сверблячки й печіння, що посилюються при П А. Сказала при огляді, що схоже на молочницю. По аналізах кандиди не було виявлено, здавала на флору, але доктор мені виписала эльжину на 6 днів. Залишилося два …

Температури Немає. Почуває себе нормально став іноді з законом. Їсть добре. Відрижка як то напружує що робити, як бути? Допоможіть будь ласка

Доброго дня! Підкажіть будь ласка , у нас проблема зі стільцем дитині 1,5 місяця . Рідко сам ходить , може сходити тільки зі свічкою або клізмою. Виписували купу ліків, а толку немає! Як бути ? їмо суміш .

Добрий день! У мазку виявили лептотрикс, лейкоцити в нормі, але турбує свербіж у піхві. Призначили флуомизин, і свічки біфідумбактерин. Можна вранці застосовувати біфідумбактерин, а на ніч свічки флуомизин?

Все життя були проблеми з кишечником, ставили діагноз дисбактеріоз. Зараз з’явилися ускладнення: часті болі в області підребер’я, постійний метеоризм, здуття живота, періодично буває печія і нудота. Робила узд і фгс, у діагнозі написали хр…

Моїй дитині 4 місяці, сам не какає вже 3 місяці, перший місяць какал сам, без всяких проблем. А зараз сам не какає доводиться допомагати клізмами»микролакс», глицыриновыми свічками і гозоотводной трубочкою. аналізи здавали Педіатр скалал…

Добрий день , після аварії на байку опух ділянку ноги біля п’ятки , там не дуже велика рана , промили , на другий день вона опухла навколо , боляче ходити , ще через два рана підсохла , але ходити легше не стало , поїхали в лікарню, здерли шкіру …

У якій послідовності користуватися свічками , по черзі або поєднуючи? список прописаних ліків : Флуконазол, Тержинан , Ломексин , Біфідум .

Доброго дня! Моїй доньці 11 місяців, після першого прикорму, у дитини почалися проблеми зі стільцем, твердий і сухий кал, ось вже як пів року мучимося. У дитини паніка перед тим як сходити в туалет. Гастроентеролог поставив діагноз дискенезия т…

У мене вагітність 8 тижнів. За результатами мазка candida albicans масивний ріст, іншими словами, лікар мені сказала, що це молочниця. Призначила свічки натацин 6 шт. по 1 на ніч у піхву, а також дфе капсули флуконазолу 150 мг разом випити…

Здрастуйте, підкажіть, у новогорженного гази і тривожить живіт. Чи можна давати біфідумбактерин в ампулах ? І скільки днів його можна давати?

Здрастуйте, сумісні Біфідум і енторфурил?

Добрий день! Допоможіть!

Дитині майже 5 місяців , народився в строк, проблем під час вагітності не було, вага при народженні 3200, зріст 52см. Тільки годування грудьми на вимогу. У перший місяць набрав 1.700 кг, стілець був щодня в нормі, у другій…

Здрастуйте, виникла така проблема, як анальна тріщина, початку лікування і протягом лікування повинні були початися місячні, бували затримки 3-4 дні, тому чекала, але вже пішов 7 день, іноді болить низ живота, як зазвичай перед місячними, сьогодні…

Дитині 5,5 міс, на даний момент вага стоїть на позначці 6,900 кг 3 тижні. Народився з вагою 3,200 кг (1 міс — вага 4300, 2 міс — 5400, 3 міс — 6100). У 3 міс і 1 Нед вага був 6,250 кг. Виходить, що більше ніж за 2 міс син набрав якихось 650 грам…

У дитини 9 міс рідкий стілець , температура 37.2, блювота на все, що пропоную. В приймальному спокої інфекційного його оглянули, сказали, що місць немає , можуть втиснути, але я відмовилася, прописали мотиліум і біфідумбактерин. Їсти рідкі кашки. Його рве …

Доброго дня! Дитині 1 рік і 2 місяці. Здали аналіз калу на дисбактеріоз кишечника. За результатами — знижене кількість біфідо і лактобактерій. Дільничний педіатр призначила нормобакт L. Ознайомившись з інструкцією (якщо я правильно зрозуміла) в д…

Добрий день! Мені 18 років. Вже кілька років у мене на лобі, скронях і зоні носогубного трикутника є як закриті, так і відкриті комедони. Пила курс біфідумбактерин форте після нього трохи краще стало, але ненадовго. Чищення особи також ненадовго п…

Доброго дня. у нас вже три тижні пронос перейшли на суміш і всерівно пронос. п’ємо энтерофурил і бифитобактерин . можна скласти на дисбактеріоз

У жовтні з’явилася молочниця. Гінеколог призначив Мікосист, Пімафуцин і спринцювання. Після менструації відчуття повернулися. Гінеколог призначила ТантумРоза. Не допомогло, спробували Біфідумбактерин, тільки гірше стало.

Від свічок Клотримазол алергії…

Привіт, нам 2 місяці, з народження на змішаному вигодовуванні, грудне молоко зціджую ( не узяв груди ), суміш зазвичай лише 1 раз — вночі, все інше час годувати зцідженим молоком. Малюк сьогодні вже два рази покакав піною, чому так мож…

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, дитині 2,5 місяці прописали біфідумбактерин. Приймаємо 3 день, після його прийому малюк неспокійний, кричить явно від болю і встає стовпчиком (як ніби тужиться). Може бути така реакція на біфідумбактерин і н…

Годування, то полісорб, то быфидум. Я вичитала що так давати не можна. Стала давати курс Полисорба. Після буду давати Біфідум. 1.03 здали каппрограмму (фото прикладаю), там велика кількість лейкоцитів, слизу. Але крові немає. Скажіть будь ласка, ч…

Здрастуйте, доктор, я толком не знаю до кого звертатися, і на очні консультації я попереходил, кожен різне говорить. Постараюся написати коротше ситуацію. Мучили запори, легкий дискомфорт в анальному проході, пішов до гастроентеролога, здав аналіз…

Доброго дня! Лікар призначив прийом таблеток Пімафуцин. П’ю третій день, але вибрала незручний час: 9: 00.; 15: 00.; 21: 00.; 03: 00.. Хочу зрушити на більш ранній час, тобто 6 ранку, 12 дня і тд. Це антибіотик тому в сумнівах, т. к. потрібно…

Дитині 3 місяці , висип по тілу , атопічний дерматит , в калі виявлено золотистий стафілокок 10в 6ой ступеня. Висип проявляється на молочні продукти і яловичину, ми на гв. Чи потрібно лікувати дитину від стафілокока , якщо він у молоці матері? Чим л…

Постав запитання експертам

Медицина

Перевірте пошту (aleksandragoncharova17@gmail.com), щоб активувати питання

Скажіть будь ласка, що робити? Я вже втомилася займатися самолікуванням. Мучуся вже 2 місяці все марно. Почну з того що я лежав…

Постав запитання експертам

Медицина

Перевірте пошту (aleksandragoncharova17@gmail.com), щоб активувати питання

Скажіть будь ласка, що робити? Я вже втомилася займатися самолікуванням. Мучуся вже 2 місяці все марно. Почну з того що я лежав…

Добрий день, після курсу антибіотика розвинувся дисбактеріоз. Невістка дає Лінекс, я раджу Біфідумбактерин, потрібен Ваш рада або думка про вибір препарату, сильний пронос 5 днів зі слизом.

Доброго дня. 21 грудня моя дочка народила дівчинку. Після народження дочки в аналізах крові: АлАТ — 51, АсАТ — 69, лужна Фосфатаза — 439. Набряклість ніг і сверблячі плями. Призначили лікування — канифрон і кофитол. Грудне вигодовування дозволили. Ще…

Що нам можна пропити? Наш педіатр виписала нам біфідумбактерин, і сказала що лікувати не треба.

У Барановичах при ФГДС знайшли хелиобактер +++. Лікар призначив Пепті пак. Пропила курс і стало дуже погано. Обстежилася в Мінську в хірургії з приводу болю в животі та шлунку. Всі аналізи в нормі. Пройшла ФГДС, колоноскопію, узд органів черевної поло…

Здраствуйте , у мого хлопця на голівці утворилися дрібні прищики і в мене пішли білі виділення . Після чого мені порадили Тержинан , після лікування 6 днів , був секс , потім відновила курс знову , але теж до кінця не пролікувалася . Приблизно …

Лікар призначив дитині зрошувати вульву біфідумбактерином , як це робити ? промивати цим розчином зовнішні статеві органи чи це треба всередину піхви скажіть будь ласка

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code