Чай з перцем від застуди відгуки

Çàäîëáàëà ìåíÿ ïðîñòóäà è ðåøèë ÿ çàâàðèòü êàêîãî-íèáóäü äèêîãî ÷àÿ.

Èìáèðÿ äîìà íå áûëî, дочки ñîæàëåíèþ, à èìáèðíûé ÷àé — ýòî âåñ÷, êñòàòè. Ÿê ñêàçàë ìîé êîëëåãà, êîãäà ìè âïåðâûå, ïðîäðîãøèå, ïîïðîáîâàëè òàêîé ÷àé â êàôå: «çíàòíî äåðåò, òóò òîëüêî ÷åñíîêà íå õâàòàåò!»

È ðåøèë ÿ ïîïðîáîâàòü ÷àé ñ êàéåíñêèì ÷èëè ïåðöåì. Ïðîñòî äîáàâëÿåòå íåìíîãî ìîëîòîãî ïåðöà â ÷àé è ïîëó÷àåòñÿ çàìå÷àòåëüíûé íàïèòîê. Ëþòî ñîâåòóþ.

Ïîïóòíî â èíåòå íàøåë ñëåäóþùóþ ñòàòüþ. Íå çíàþ, ïðàâäà, ñòîèò åé âåðèòü èëè íåò, èáî èñòî÷íèê òàê ñåáå =)

Êðàñíûé ïåðåö â ÷âèïàäêó

×àé ñ êðàñíûì ïåðöåì – ýòî íå ïðîñòî íàïèòîê, êîòîðûé äàðèò ýíåðãèþ è ñèëó, à î÷åíü ýôôåêòèâíîå ëåêàðñòâî, îáëàäàþùåå óíèêàëüíûìè ñâîéñòâàìè. Àìåðèêàíñêèå èíäåéöû ïèëè ýòîò ÷àé â æàðó ñ öåëüþ îõëàäèòü îðãàíèçì, à â õîëîä äëÿ òîãî ÷òîáû ñîãðåòüñÿ.

×àé ñ êðàñíûì ïåðöåì äëÿ ïîäíÿòèÿ èììóíèòåòà

Óìåðåííîå óïîòðåáëåíèå êðàñíîãî ãîðüêîãî ïåðöà óëó÷øàåò öèðêóëÿöèþ êðîâè, ïîâûøàåò ñåêðåöèþ æåëóäî÷íîãî ñîêà, ïîìîãàþò ïîëíîöåííîìó ôóíêöèîíèðîâàíèþ ïå÷åíè, èçáàâëÿåò îò äîáðîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé, à òàêæå îáëåã÷àåò ñîñòîÿíèå ëþäåé, êîòîðûå ñòðàäàþò áðîíõèàëüíîé àñòìîé è àëëåðãè÷åñêèìè ðåàêöèÿìè

Áëàãîäàðÿ òàêîìó êîìïîíåíòó ÿê êàïñàèöèí, ÷àé ñ ïåðöåì ÷èëè ÿâëÿåòñÿ îçäîðàâëèâàþùèì íàïèòêîì. Ëó÷øå âñåãî ñ êðàñíûì ïåðöåì çàâàðèâàòü èìåííî çåëåíûé ÷àé, òàê ÿê êàïñàèöèí è çåëåíûé ÷àé – ýòî äâà ñèëüíåéøèõ àíòèîêñèäàíòà, ñïîñîáíûõ áîðîòüñÿ ñ áàêòåðèàëüíûìè è âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè è ïðîòèâîñòîÿòü ðàçâèòèþ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Êðîìå òîãî, ÷àé ñ êðàñíûì ïåðöåì ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó âûçäîðîâëåíèþ è âîññòàíîâëåíèþ ïðè ðàçëè÷íûõ ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèÿõ (íàïðèìåð: ïíåâìîíèÿ, ãðèïï, áðîíõèò). Ýòîò ÷àé ñïîñîáåí óíè÷òîæàòü ïîñåëèâøèõñÿ â îðãàíèçìå ñòàôèëîêîêêîâ, âîçáóäèòåëåé áîòóëèçìà è êëîñòðèäèé.

Ïîìèìî ïåðöà ïðåâîñõîäíûìè äîáàâêàìè äëÿ ÷àÿ ïîäíèìàþùåãî èììóíèòåò ìîãóò áûòü: èìáèðü, ïåòðóøêà, êîðèàíäð, òìèí è æåíüøåíü.

Ìîëîòûé îñòðûé êðàñíûé ïåðåö â ãîðÿ÷åì ÷âèïàäêó íóæíî ïîëíîñòüþ ðàñòâîðèòü. Òîëüêî ñûïüòå ñîâñåì íåìíîãî – íà êîí÷èêå ÷àéíîé ëîæå÷êè. Ïî ìåðå ïðèâûêàíèÿ äîçó ìîæíî óâåëè÷èâàòü.

Äðóãèå ëå÷åáíûå ñâîéñòâà ÷àÿ ñ êðàñíûì ïåðöåì

Äëÿ ïðîôèëàêòèêè ðàêà ÷àé ñ êðàñíûì ïåðöåì ñëåäóåò ïèòü ïîä êîíòðîëåì âðà÷à è íå ïðåâûøàòü ñóòî÷íóþ íîðìó: 30-120 ìã êðàñíîãî ïåðöà íà 750 ìë ÷àÿ.

Ïðè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîì êðîâîòå÷åíèè, îñîáåííî êîãäà ó ÷åëîâåêà áëåäíîñòü è ÷ðíûé æèäêèé ñòóë, à òàêæå ïðè ðâîòå àëîé êðîâüþ ñëåäóåò ðàçâåñòè ÷àéíóþ èëè ñòîëîâóþ ëîæêà êðàñíîãî îñòðîãî ïåðöà â ñòàêàíå ãîðÿ÷åé âîäû è âûïèòü çàëïîì.

Êðàñíûé ïåðåö îáëàäàåò óäèâèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè, êîòîðûõ íåò íè ó îäíîãî ëåêàðñòâà — îí ðàñøèðÿåò ñîñóäû, êîãäà îíè ñóæåíû, è ñóæèâàåò õ, êîãäà îíè ðàñøèðåíû, òå åñòü îí äåëàåò èìåííî òå, ÷òå íóæíî îðãàíèçìó.

Ïðè íåäîñòàòî÷íîñòè êðîâîîáðàùåíèÿ â íèæíèõ êîíå÷íîñòÿõ, ñëåäóåò äåëàòü ãîðÿ÷èå âàííî÷êè äëÿ íîã, ùåäðî ïðèìåíÿÿ êðàñíûé ïåðåö.

Ïðè ëþáîé ðâàíîé, ðàçìîçæåííîé, îãíåñòðåëüíîé, ðâàíîé èëè êóñàíîé ðàíå ñëåäóåò ðàçìåëü÷èòü â ïîðîøîê ñóõîé êðàñíûé îñòðûé ïåðåö è çàñûïàòü åãî ñ âåðõîì â ðàíó, ïîñëå ÷åãî ýòî âñ ïåðåâÿçàòü. Íå îïàñàéòåñü — ææåíèÿ íå áóäåò.

Ñîê êðàñíîãî ïåðöà

Ñîê ñâåæåãî îñòðîãî ïåðöà ñíèìàåò ëþáîå âûñîêîå äàâëåíèå è ïðèñòóïû ñòåíîêàðäèè.

Ñîê ïåðöà— ñàìîå ìîùíîå ñîñóäîðàñøèðÿþùåå ñðåäñòâî. Ñîê ñâåæåâûæàòîãî îñòðîãî ïåðöà ñíèæàåò ëþáîå äàâëåíèå. È äåëàåò ýòî íàñòîëüêî ýôôåêòèâíî, ÷òå íà÷èíàòü ñëåäóåò ñ íåñêîëüêèõ êàïåëü. Ñîê ñâåæåâûæàòîãî îñòðîãî ïåðöà (òèïà Õàëàïåíî) óáèðàåò ëþáîé ãèïåðòîíè÷åñêèé êðèç.

https://www.imbf.org/povysit-immunitet/immunitet-pjat.html

Звична для всіх приправа у вигляді чорного перцю використовується не завжди як пікантний додаток смаку при приготуванні кулінарних шедеврів.

Чорний перець широко використовується для приготування гарячих напоїв в якості леченого зілля. Перець дарує гарячого напою не тільки вишуканий смак, але і збагачує організм людини корисними мікроелементами. Горошок чорного перцю додають у сорту чорного і зеленого чаю.

В чому ж підступ і лікувальні властивості диво-напою з незвичайною приправою?

Давайте розберемося по-порядку. Чай взагалі один з небагатьох напоїв який хочеться пити як в спеку, так в холодну зиму. Так би мовити, універсальний солдат.

Невелика добавка чорного перцю надає напою оригінального смаку і дарує заряд бадьорості, енергії і здоров’я.

Горошок виконує роль стимулятора для відновлення обмінних процесів в організмі. Правильно приготовлений чайний напій з чорних і зелених сортів зміцнює імунітет, сприяє профілактиці в період загострення вірусних захворювань.

Напій володіє незвичайним смаком за рахунок додавання чорного перцю. Рецептура приготування цілком доступна навіть для початківців господарок, тому якщо ви хочете зберегти своє здоров’я та здоров’я своєї родини, настійно рекомендую використовувати в раціоні пікантний чай з чорним перцем.

Користь та особливості напою з чорним перцем

1. Уповільнює розвиток ракових захворювань і поширення клітин по організму.

2. Виступає профілактичним засобом в період сплеску вірусних захворювань.

3. Зміцнює імунітет, збагачує організм корисними вітамінами та мікроелементами.

4. Якщо вам необхідно промити нирки і запустити обмінні процеси, чай з чорним перцем дозволить зробити все задумане без дорогих ліків. Спробуйте простий, але не менш ефективний і дієвий напій, перш ніж купувати ліки виписані лікарем. Пам’ятайте, лікар не завжди виписує потрібні ліки, за деякі з них медпрацівникам «капає» премія.

 

5. Чай з перцем покращує кровообіг і тим самим перешкоджає утворенню тромбозів, збагачує кров киснем і уповільнює процеси природного старіння. Простий напій допоможе зберегти красу і здоров’я без участі ліків і шкоди для організму.

6. Знижує рівень холестерину в крові. Покращує загальний стан організму.

Якщо ваша дитина часто приносить зі школи застуду, не поспішайте вводити антибіотики та інші шкідливі препарати для зцілення. Спробуйте відразу народний метод, а купити половину аптеки — завжди встигнете!

Бажано використовувати чаї вищого гатунку, оскільки ефективність напою виявиться швидше і посприяє якнайшвидшому одужанню. При виборі чаю звертайте увагу на колір і відтінок листя.

Деякі сорти можуть мати крепковатым смаком, інші з цитрусовими нотками, треті — нагадують тонкий аромат східної солодощі. Кожен по-своєму смачний, коли правильно приготований і настоїться. Чорний перець надає чаю чорних сортів делікатний смак і заповнює організм енергією, бадьорістю і припливом сил.

Напій бажано вживати добре теплим, але ні в якому разі не окріп, щоб не обпекти слизову. Я заварюю чай у заварнику, даю настоятися не менше 20 хвилин, після чого використовую заварку і додаю окріп. Чай виходить насиченим, ароматним і приємним на смак.

У чорного перцю також є протипоказання, тому перед застосуванням будь-якого препарату,кошти або методу лікування, обов’язково консультуйтеся з лікарем!

Приємною чайної церемонії!

Мало хто знає, але перець можна додавати не тільки в їжу, але і в напої. Найпоширенішим є чай. Якщо його правильно заварити, то він буде надавати тонізуючу властивість і боротися з застудами. Але на цьому не закінчуються його корисність.

Смакові якості

Чай з перцем хоч і досить екстремальне поєднання, яке, як здається, може сподобається не всім. Але, це далеко не так. Досить спробувати вдалий для себе поєднання і ви обов’язково повернетеся до цього напою ще не один раз.

Його можна пити навіть без підсолоджувачів, так як він має дуже яскравий смаковий букет. Пряний, трохи гоструватий і моментально зігріваючий — як раз те, що потрібно в холодну зиму. Але, ви можете спробувати його і влітку — після нього відразу стане трохи прохолодніше. А насичений смак пройде по всьому стравоходу, не залишивши жодного місця без приємного печіння.

Користь і шкода від перцю в чаї

Перець — одна з найпопулярніших спецій. Він володіє величезним букетом різних властивостей. Якщо його додати в чай, який і без того має корисні ефекти, то вийде чудовий засіб від багатьох недуг. Але чи все так добре, як здається на перший погляд?

Чим корисний

Корисні властивості чаю з перцем можна перераховувати вічно, але основні такі:

 1. Зміцнення імунної системою.
 2. Боротьба з простудними захворюваннями і гарантія швидкого одужання.
 3. Позбавлення від вірусів і бактерій.
 4. Профілактика онкологічних захворювань.
 5. Активізація обмінних процесів в організмі (тобто прискорення метаболізму).
 6. Позбавлення від шлаків в найкоротші терміни.
 7. Позбавлення від переохолодження взимку і порятунок від спеки влітку.

Єдине, що важливо пам’ятати — для кожного випадку підходить конкретний вид чаю.

Протипоказання та можливу шкоду

Але навіть у корисного чаю з перцем є свої протипоказання:

 1. Протипоказання до застосування у хворих шлунково-кишкового тракту (гастрит, печія, виразка шлунка і дванадцятипалої кишки).
 2. Заборона для хворих з серцевими порушеннями (стенокардія, аритмія, гіпертонія).
 3. Не рекомендується алергікам — ефірні олії можуть викликати подразнення очей, свербіж і почервоніння на шкірі.

Також, перець може викликати опік слизової і привести до внутрішніх кровотеч, так що не сипте в чай занадто багато.

Чай з перцем для схуднення

Чай з перцем стимулює обмінні процеси в організмі, виводить шлаки і токсини, зменшує апетит і стимулює роботу шлунка — загалом, робить все для тих, що худнуть!

А якщо в нього додати ще лимон, імбир або куркуму, то буде найсильніший жиросжигающие напій!

Так само, не варто забувати, що вибирати при схудненні бажано зелений чай. Адже він і без всяких добавок хороший для тих, хто вирішив скинути вагу, а в поєднанні з такою пряністю, як перець, максимально прискорить процес.

Чи можна вагітним

Вагітність накладає певні обмеження в їжі на майбутніх мам. Це стосується і чаю.

Фахівці сходяться в думці, що вагітним бажано скоротити кількість випитого чаю, при цьому пити тільки заварний і високої якості. А ось від складних складів доведеться відмовитися до появи малюка на світ.

 

Якщо до вагітності ви пили чай з перцем, то повністю відмовлятися від нього не варто. Але замініть пекучий Чилі на більш м’який варіант і скоротіть кількість чашок з таким поєднанням.

А ось пробувати екзотичний напій вперше під час вагітності фахівці не рекомендують, адже ви не можете знати, як відреагує на нього ваш організм і малюк.

І, звичайно, при будь-яких сумнівах краще всього поставити питання свого лікаря — він скаже вам усе, що найкраще саме для вас.

Який вибрати перець

У різних країнах віддають перевагу різним видам прянощі. І якщо ви вирішили спробувати такий незвичайний напій, то не зайвим буде ознайомитися з найбільш популярними сортами перцю:

 • запашний — ідеальний для тих, хто не любить пекучий перець. Він наситить чай ароматом, але при цьому не буде палити;
 • паприка (болгарський) — сама ніжна різновид перцю;
 • бразильський (кайенский або червоний) — для любителів погостріше;
 • ямайський — наповнить чай ароматом кориці, мускатного горіха, гвоздики і чорного перцю;
 • японська пряність — володіє тонким ароматом, який чимось схожий на цитрусовий;
 • гвінейський (райське озеро) — відкриє для вас по-справжньому пекучий смак і яскравий пахощі.

Різновидів багато і це лише мала їх частина. Але, для початку буде достатньо і цього. І, швидше за все, вам западе в душу який-небудь один вид прянощі і ви вже не захочете від нього йти.

Як заварювати чай з перцем: рецепти

Тепер, коли ви знаєте всі принади чаю з перцем — спробуйте його приготувати. Виберіть рецепт, який сподобається найбільше і дерзайте!

В даному відео інформація про чай з перцем, настирливому і корисний напій, корисний для нашого здоров’я.

Рецепт узбецького чаю — з чорним перцем

Цей вид чаю для найвишуканіших — він має особливу техніку приготування, із-за чого розкриваються всі смакові і ароматні якості напою.

Спосіб приготування:

 • чайник для заварки обдати окропом;
 • засипати 1 ч. л. мелколистового чаю;
 • додати 3-4 горошини чорного перцю;
 • залити 1/4 склянки окропу;
 • поставити в розігріту духовку або накрити кришкою і обмотати теплим рушником на 3 хвилини;
 • заповнити чайник окропом до кінця, накрити рушником і залишити ще на 2-3 хвилини (чим довше настоїться чай, тим смачніше він буде).

Готово!

До речі, буде зовсім добре, якщо ви выльете першу чашку чаю назад в чайник. Це призводить чаїнки в рух, і вони повністю віддають свій смак.

Чай з куркумою і чорним перцем

Поєднання куркуми і перцю дарує зниження ваги, зміцнення імунітету і попереджає рак. Так що, його варто спробувати всім хоча б один раз.

Спосіб приготування:

 1. Змішайте 1 ч. л. перцю з 1/2 ч. л. куркуми.
 2. Додайте суміш в чайну заварку (її потрібно 2 ст. л.) і налийте повний чайник води.
 3. Поставте на вогонь і після закипання варіть ще 10 хвилин.
 4. Процідіть і розлийте по чашках.
 5. Можете додати цукор або мед за смаком.

Готово!

Зелений чай з перцем

Зелений чай з перцем вважається найкращим при схудненні. Але при цьому він найпростіший при приготуванні:

 1. Насипте в чайник 2 ст. л. зеленого чаю і 1 ч. л. перцю.
 2. Можете додати лимон, імбир і будь-які інші спеції за бажанням.
 3. Залийте окропом і дайте настоятися мінімум 20 хвилин.
 4. Процідіть, щоб прибрати все зайве.
 5. Якщо не можете пити не солодкий чай, то додайте пів чайної ложки меду.

Готово!

Чай з перцем Чилі (червоним перцем)

Такий вид чаю має найбільш цікавий смак, але з ним треба бути обережним, так як він сильно пече.

Необхідні інгредієнти:

 • чорний чай — 1 ч. л.;
 • перець Чилі — 2 г;
 • кориця — 1/2 ч. л.;
 • цедра лимона (подрібнений) — 1/2 ч. л.;
 • кип’ячена вода — 200 мл;
 • цукор і мед — за смаком.

Помістіть всі інгредієнти в чайник і залийте окропом. Залиште всі настоюватися на 10 хвилин, потім пропустіть вміст через фільтр (це може бути марля) і розлийте чай з перцем Чилі по чашках. Мед та/або цукор додається за смаком.

Готово!

Чай з молоком і перцем

Масала чай, а саме так називають чай з молоком і перцем в Індії, де його і придумали, існує вже далеко не одне століття.

Необхідні інгредієнти:

 • молоко — 400 мл;
 • чайна заварка — 2 ст. л.;
 • мелений чорний або зелений кардамон — 1 ст. л.;
 • чорний мелений перець — 1/2 ч. л.;
 • вода — 100 мл;
 • цукор — 2 ст. л.;
 • імбир — кубик 3 на 3 див.

Насіння кардамону розмолоти, а імбир розім’яти. Воду закип’ятити і засипати в неї всі інгредієнти (молоко попередньо не зігрівається). Поставте все на вогонь і доведіть до кипіння ще раз. Чим довше будете тримати суміш на вогні, тим міцніше вийде напій. Остудіть чай і доведіть до кипіння ще раз. Після цього процідіть і розлийте по чашках.

 

Готово!

Чай з перцем і імбиром

Такий рецепт був придуманий йогами і він володіє найбільш вираженими противірусну і заспокійливим ефектом.

Вам знадобиться:

 • вода — 2 склянки;
 • чорний перець і кардамон — по 6 горошин;
 • вершки або молоко — 100 мл;
 • мед — 2 ч. л.;
 • мелений імбир — 2 щіпки;
 • гвоздика — 5 горошин;
 • чорний листовий чай — 1 ч. л.

З’єднайте всі складові і перемішайте. Засипте їх у воду і відправте варитися на повільному вогні. Після закипання зменшіть газ на мінімум і варіть ще 20 хвилин. Додайте в отриману суміш молоко або вершки і мед за 5 хвилин до закінчення варіння. Ще раз все добре перемішайте, зніміть з вогню і дайте настоятися 10 хвилин, після чого процідіть.

Готово!

Чай з сіллю і перцем

Мало хто пробував чай з сіллю. Здається, що це породження не зовсім смішного анекдоту, але при цьому калмицький чай (а саме так він називається) все ж таки існує. І у нього навіть є шанувальники. Якщо ви хочете зрозуміти за що його люблять, то спробуйте самі!

Вам знадобиться:

 • калмицький чай (якщо його немає, то звичайний чорний) — 30-50 г;
 • молоко (як можна жирніше) — 800 мл;
 • сіль — 1 ч. л.;
 • чорний перець — 10 горошин;
 • топлене вершкове масло — 30-40 р.

У холодну воду покласти чай і доведіть до кипіння на повільному вогні. Додайте всі інші інгредієнти (крім масла), доведіть до кипіння, але не кип’ятіть. Варіть суміш на повільному вогні ще 10-15 хвилин, помішуючи. Зніміть напій з плити, додайте тепер масло і дайте настоятися 20 хвилин. Потім деякі люди проціджують вміст, але калмики п’ють чай разом із заваркою — так корисніше.

Чай з корицею і перцем

Кориця — улюблена багатьма спеція. Її кладуть і в випічку, і в напої. Так що, спробуйте змішати її з перцем.

Спосіб приготування:

 1. Змішайте 2 ст. л. чорного чаю, 1 ч. л. перцю, 1/2 ч. л. кориці.
 2. Залийте суміш окропом.
 3. Дайте їй настоятися протягом 10-15 хвилин (можна і довше — буде тільки смачніше).
 4. Процідіть, щоб було зручніше пити.

Готово!

Чай Тесс з рожевим перцем

Якщо ви не хочете самостійно заварювати чай, щось розминати, щось подрібнювати, то купіть чай Тесс з рожевим перцем. Такий вид напою скоротить до мінімуму ваші зусилля — закип’ятити чайник і пакетик залити окропом. При цьому ви все одно відчуєте всю глибину і пекучість перцю.

Також, у складі цього чаю є гібіскус, суниця, плоди шипшини, сушене яблуко, цедра апельсина і вербена. А це не може не радувати, адже чай стає тільки смачніше від такого незвичайного поєднання.

Хан чай з перцем

А якщо ви не дуже любите пакетований чай або вирішили спробувати щось нове, то сходіть в магазин і купіть Хан чай! Він розчиниться у вашій чашці при взаємодії з водою, даруючи вам при цьому неймовірний аромат, за яким вже зрозуміло, що напій максимально зігріваючий.

Виробник заявляє, що чай володіє тонізуючою і противірусною дією — це й зрозуміло, адже в складі є перець.

Але не варто занадто захоплюватися таким видом напою, адже якщо чай розчиняється, значить склад не повністю натуральний. Так що, спробувати варто, але пити на постійній основі — ні.

Відгуки

Пропонуємо ознайомитися з деякими розгорнутими відгуками, залишеними відвідувачами нашого сайту через форму коментарів:

Відгук від Ольги: «Я просто обожнюю різні цікаві рецепти чаю. Одного разу натрапила на рецепт з перцем і вирішила спробувати. Це було найкраще рішення в моєму житті! Глибокий смак, насичений аромат і безліч корисних властивостей звели мене з розуму. Тепер п’ю тільки його!»

Відгук від Олени: «У мене і моїх дітей досить слабкий імунітет — трохи що відразу хворіємо. Я перепробувала безліч ліків, вітамінів і народних коштів — нічого не допомогло. І одного разу, чисто випадково побачила в магазині чай з перцем. Взяла без задньої думки — вдома вже скінчився старий чай, а на прилавку цей був самий привабливий. Ввечері випили його всією родиною і відчули таке тепло! Він нам відразу полюбився і ми почали пити його щодня. А приблизно через місяць я помітила, що ми і відчуваємо себе краще і не хворіємо зовсім. Чарівне засіб!»

Не важливо, чи любите ви екзотичні чаї або п’єте тільки звичайний чорний, вам все одно слід спробувати чай з перцем. Це не тільки незвичайне смакове поєднання, але і джерело корисних властивостей — вам обов’язково сподобається!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code