Чим лікуються в китаї від грипу

 ýòî æàðêîå âðåìÿ ÿ óìóäðèëñÿ çàáîëåòü, äà òàê ÷òå ïî÷òè 5 äíåé íå âûõîäèë èç äîìà è ïëàíîìåðíî ñáèâàë òåìïåðàòóðó ñ 39 äî íîðìàëüíîé. Òðè äíÿ èç ýòèõ ïÿòè ÿ ðàáîòàë è îáùàëñÿ ñ êèòàéñêèìè òîâàðèùàìè. Ìíîãèå èç íèõ áûëè â êóðñå ìîåãî íåäóãà è íàïåðåáîé æåëàëè âûçäîðîâëåíèÿ ñ ñîâåòàìè î òîì, ÿê áûñòðåå ïîéòè íà ïîïðàâêó. Ñîâåòû áûëè çíàêîìûå è èäåíòè÷íûå, âíå çàâèñèìîñòè îò íàøåé ñòåïåíè çíàêîìñòâà è ãëóáèíû ñîòðóäíè÷åñòâà. ×òå ëèøíèé ðàç ïîäòâåðæäàåò ôàêò òîãî, ÷òå ñòàíäàðòû çäîðîâüÿ è ïëàöåáî ïî÷òè äëÿ âñåõ æèòåëåé Ïîäíåáåñíîé àíàëîãè÷íûå.

Íèæå ÿ ñäåëàë ñâîä êèòàéñêèõ ðåêîìåíäàöèé, êîòîðûé è ïðåäëàãàþ äëÿ âàøåãî âíèìàíèÿ. Ìîæåòå ïîïðîáîâàòü, êîãäà â ñëåäóþùèé ðàç, íå äàé áîã, çàáîëååòå.

1. Ïèòü ìíîãî ãîðÿ÷åé âîäû.

Âîäà êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû èëè ÷óòü òïëàÿ íå ïîäîéäò. Ðàçóìååòñÿ, ïèòü íóæíî íå êèïÿòîê, à âîäó ñ òåìïåðàòóðîé ñâåæåçàâàðåííîãî ÷àÿ. Âåäü èìåííî òàêàÿ âîäà (äàëåå äîñëîâíûé öèòàòíèê ïî êèòàéñêèì ñîîáùåíèÿì) «î÷èùàåò ðîòîâóþ ïîëîñòü, íåñò òåïëî â ðîò è ãîðëî, êîòîðûå ïîðàæåíû ïðîñòóäîé». Ãîðÿ÷àÿ âîäà «ïîìîãàåò óñòðàíèòü äèñêîìôîðò, âûçâàííûé ïðîñòóäîé».

Ïèòü âîäû «ñïîñîáñòâóåò óäàëåíèþ èç îðãàíèçìà âðåäíûõ âåùåñòâ, áàêòåðèé è âèðóñîâ».

Дочки ñëîâó, òàêóþ âîäó êèòàéöû ñ÷èòàþò ïèòü ïîëåçíûì âíå çàâèñèìîñòè îò áîëåçíè. Ïî÷òè â ëþáîì çàâåäåíèè îáÿçàòåëüíî ïîäàäóò ñòàêàí ñ ãîðÿ÷åé èëè òïëîé âîäîé, à òåðìîñ ñ ïèòüåâîé âîäîé ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìûì àêñåññóàðîì ïî÷òè ëþáîãî êèòàéöà.

2. Ïèòü ÷àé.

Ðàçóìååòñÿ, çåëíûé. ×ðíûé (êîòîðûé â Êèòàå êðàñíûé) – ýòî ÷àé áîëåå íèçêîãî ñîðòà, è íå âñå åãî ñ÷èòàþò ÷àåì â ïðèíöèïå. Ñóùåñòâóþò ñïåöèàëüíûå ñîðòà ÷àÿ, ðåêîìåíäîâàííîãî ïðè ïðîñòóäå. Âñå î÷åíü ñîâåòóþò ÷àé èç áóòîíîâ öâåòîâ è, îñîáåííî, ðîìàøêè.

Íåñìîòðÿ íà ïîëåçíûå ñâîéñòâà ÷àÿ, åãî ðåêîìåíäóþò ïèòü îñòîðîæíî, òàê ÿê ÷àé «ñîäåðæèò âîçáóäèòåëè, êîòîðûå â áîëåçíåííîì ñîñòîÿíèè ìîãóò ïðèâåñòè дочки ïîòåðå ñíà» (âíîâü öèòàòíèê ïî ñîîáùåíèÿì îò êèòàéöåâ). Õîòÿ, â öåëîì, ÷àé – ýòî, êîíå÷íî æå, õîðîøî. Ãîðàçäî ëó÷øå îñòàâøåãîñÿ ñïîñîáà.

3. Ïðèíèìàòü ëåêàðñòâà.

Ýòî êðàéíèé ñïîñîá, êîòîðûé áîëüøàÿ ÷àñòü ìîèõ çíàêîìûõ êèòàéöåâ ïðèìåíÿòü íå ëþáèò. Òîëüêî â òîì ñëó÷âèïàäêó, åñëè ÷óäîäåéñòâåííàÿ ãîðÿ÷àÿ âîäà ñ ÷àåì íå ïîìîãàþò, êèòàéöû îáðàùàþòñÿ дочки ëåêàðñòâàì. Ëåêàðñòâà íàðîäíîé ìåäèöèíû çäåñü òàê æå èäóò ïåðâûì ïðèîðèòåòîì, à ïðèâû÷íûå íàì ïèëþëè è ðàñòâîðèìûå æàðîïîíèæàþùèå äîïóñêàþòñÿ óæå òîëüêî òîãäà, êîãäà ñîâñåì íè÷åãî íå ïîìîãàåò.

Ÿê ÿ óæå íåîäíîêðàòíî ãîâîðèë, íàøè «åâðîïåéñêèå» ëåêàðñòâà êèòàéöû ñ÷èòàþò âðåäíûìè ïîòîìó, ÷òå «îíè çàáèâàþò ñèìïòîìû áîëåçíè, èãðîíèðóþ îñíîâíóþ ïðè÷èíó âîçíèêíîâåíèÿ íåäóãà». Áîëåå òîãî, ñðåäè ìíîãèõ êèòàéöåâ øèðîêî ðàçâèòî ìíåíèå î òîì, ÷òå «áîëüøàÿ ÷àñòü «õèìè÷åñêèõ» ëåêàðñòâ íå ïîëåçíà, à âðåäíà» è çà áûñòðîå âûçäîðîâëåíèå, áëàãîäàðÿ òàáëåòêàì èëè àíòèáèîòèêàì ïðèõîäèòñÿ ïîñëå ïëàòèòü ñâîèì æå çäîðîâüåì â áóäóùåì.

×òå èíòåðåñíî, ïèòèå âîäû èëè ÷àÿ âñòðå÷àåòñÿ ÿê ðåêîìåíäàöèÿ дочки âûçäîðîâëåíèþ äàæå â áàçîâûõ ó÷åáíèêàõ ïî êèòàéñêîìó ÿçûêó. Òàê ÷òå ó÷åáíèê – ýòî ìàëåíüêîå çåðêàëî áîëüøîãî êèòàéñêîãî ìèðà 😉

Ðàçóìååòñÿ, ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå òåõ èëè èíûõ ñïîñîáîâ ëå÷åíèÿ çàâèñèò îò ïèòàíèÿ, ïðèâû÷åê è òîé ñòåïåíè âíóøåíèå, êîòîðîå çàëîæåíî â íàøè ãîëîâû ñ äåòñòâà.

Íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òå ÿ ñëåäîâàë âñåì êèòàéñêèì çàâåòàì, íî ñïîñîáû 3 è 1 (èìåííî â òàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè) ïîìîãëè ìíå ðåàáèëèòèðîâàòüñÿ çà 5 äíåé. À âû êàêèå ñïîñîáû áîðüáû ñ òåìïåðàòóðîé èëè äóðíûì ñàìî÷óâñòâèåì ïðåäïî÷èòàåòå – íàó÷íûå èëè íàðîäíûå?

Îñíîâíàÿ òåìà ìîåãî áëîãà – ïðîèçâîäñòâî â Êèòàå. ß äåëþñü ðåàëüíûì îïûòîì, ðàññêàçûâàþ îá îñîáåííîñòÿõ è ñïåöèôèêå ðàáîòû êèòàéñêèõ ïîñòàâùèêîâ è æèçíè â ñîâðåìåííîì Êèòàå.

Çàâæäè ðàä íîâûì ïîäïèñ÷èêàì.

Âñå ôîòîãðàôèè íàéäåíû â Google.

Грип — це гостре захворювання інфекційного характеру, що вражає дихальні шляхи, викликане вірусом. У країнах Європи хвороба іменують «инфлюэнция». Існують різні види, штами вірусу, постійно мутуючі. Одним різновидом є китайський грип, привезений в інші країни з Китаю.

Особливості китайського штаму грипу

Осінньо-зимовий період є ідеальним для поширення вірусів. Інфікування відбувається від хворої людини повітряно-крапельним шляхом, з мікрочастинками слини, мокротиння або під час дихання, розмови, чхання. Доведено побутової спосіб передачі вірусу. Інкубаційний період становить від 12 годин до трьох діб, в основному хвороба проходить успішно, з повним видужанням, однак небезпека зберігається.

 

Існують різновиди грипу, що відрізняються молекулярною структурою вірусу. Небезпечний раніше гонконгський грип, причиною якого став китайський — A(H3N2), є сезонним захворюванням, форма зустрічається тільки в Китаї та Кореї. Через подорожуючих за кордон громадян, віруси мігрують в різні країни, утворюючи пандемічний грип, поширений серед населення планети. Аналогічний в’єтнамському грипу, а симптоми схожі з простим вірусом.

Спочатку грип в Китаї вражав птахів, а після мутації інфікував людини. Хвороба небезпечна для дітей першого року життя, осіб з ослабленим імунітетом. Небезпека полягає в ускладненнях.

Збудником є РНК-містить вірус Миксовирусов, віднесених до виду А. Вірус під впливом високих температур і антибактеріальних засобів швидко гине.

Інфекціоністи виявили нові штами і підтвердили неопасность китайського вірусу для життя людини. Однак він викликає епідемії.

З початку 20 століття Азіатський грип (H2N2) перейменували в Російську грип причини виникнення. Через деякий час епідемія досягла країни Латинської Америки. Зараження здійснюється повітряно-крапельним способом, а симптоматика відрізняється від звичайної застуди. Причиною вважають мутацію штаму в організмі диких качок. З середини 20 століття створена вакцина, зупинила пандемію, заражалися люди старше 50 років.

Африканський грип припускає зараження африканською трипаносомозой (сонним захворюванням), чуму (хвороба Монтгомері). Симптоми схожі з звичайним захворюванням.

Каліфорнійський грип, також як голландський грип виник у 2009 р. Це хвороба людей і тварин, викликана різними штамами вірусу А. Мутації змінили властивості захворювання.

різні види грипу

Відомий свинячий грип вражає свиней, курячий грип — знищує курей, курчат, козячий грип — паразитує в організмі рогатої худоби, голубиний грип, який вражав тварин і птахів, а після мутації торкнувся людини. Грип Брісбен відноситься до типу B, небезпечний тяжкими наслідками і ускладненнями. Сухий грип супроводжується кашлем, загальним нездужанням і підвищенням температури.

Існує вірусна інфекція, звана кишковий або харчової грип.

Мутований вірус H1N1 перейменовано в мексиканський грип. Його симптоми схожі з звичайними вірусним захворюванням, але містять людський, свинячий і пташиний грип одночасно.

Групи ризику:

  • Діти.
  • Вагітні жінки.
  • Люди, які мають різні захворювання.
  • Особи літнього віку.
  • Медичний персонал.

Щеплення дітей рекомендується починати з 6 місяців або під час вагітності матері на будь-якому терміні. Хронічні хвороби підривають імунітет людини і провокують нові ускладнення та інфікування.

Необхідність щорічної вакцинації обов’язкова для медичних працівників, так як вони постійно стикаються з різними вірусами.

Симптоматика

Інкубаційний період триває до семи діб, а потім починається етап розвитку хвороби.

Симптоми китайського грипу схожі з іншими. Хворого мучить слабкість у тілі, температура 37-40 градусів, кашель, нежить. Можливі прояви сильного головного болю, болючість очей. У перші години утворюються токсичні ознаки.

Хворому потрібен постільний режим, термінова лікарська допомога. Через п’ять днів після появи перших ознак симптоматика стихає, самопочуття поліпшується.

Відрізнити даний тип від інших можна за різкого стрибка температури, відсутність ефекту від жарознижуючих.

Прояви будь-якого з штамів залишаються індивідуальними. Все залежить від захисних сил людини. Ускладнення виникають у людей з хронічними порушеннями роботи легень, серцевої, судинної системи.

Діагностика

Перед призначенням лікування потрібно комплексна діагностика, призначаються ряд аналізів, рентген, узд внутрішніх органів, дослідження ПЛР реакції. Захворювання визначає тільки лікар на огляді. У хворого яскраво виражене почервоніння м’якого неба, ротоглотки. На ускладненої стадії відбуваються носові кровотечі, крововиливи.

Для швидкого визначення типу вірусу в реакції імунофлуоресценції (РІФ) застосовують мазок з носоглотки. Метод парних сироваток використовується для ретроспективної діагностики патології.

Методи лікування

Домашня терапія починається після визначення точного діагнозу фахівцем. Госпіталізація потрібна, якщо температура перевищує 40 градусів, не спадає тривалий час, виникала блювота, пронос, порушення ритму серця, зниження тиску.

Хворий потребує постільному режимі, спокій, рясному питво, збалансованому і легкому харчуванні.

Список препаратів:

  • Противірусні.
  • Жарознижуючі.
  • Антигістамінні.
  • Відхаркувальні.
  • Для поліпшення носового дихання.

Серед противірусних ліків призначають Ремантадин, Осельтамівір, Арбідол, Віферон, Анаферон, Аміксин, Колдрекс, Фервекс. Ліки діють тільки в перші дні зараження.

Засоби для зниження високої температури: Ібупрофен, Парацетамол, Ацетилсаліцилова кислота, Панадол, аспірин, Німесил, Нурофен. Дітям краща форма випуску — суспензія Ібупрофен, Нурофен, Парацетамол або Ибуклин.

Антигістамінні препарати знімають набряк слизової оболонки носо-ротоглотки, що важливо для рівномірного дихання. Найбільш популярні: Діазолін, Зіртек, Зодак, Лоратадин, Супрастин.

 

Під час скупчення мокротиння в легенях необхідно виводити з бронхів всю слиз. Призначають відхаркувальні препарати: Амброксол, Лазолван, АЦЦ, Бромгексин.

Препарати можуть бути у вигляді сиропів, мікстури, спреїв або супозиторіїв.

Для поліпшення носового дихання рекомендуються краплі або назальні спреї, які звужують судини: Називин, Нафтизин, Ринонорм, Ксилометазолин, Отривин.

Антибактеріальні препарати не діють на вірус, призначаються тільки фахівцем при наявності хронічного вогнища інфекції, нашарування мікробної інфекції, ослаблення організму і при тривалому періоді гіпертермії.

Виведення токсинів з організму здійснюється сорбентами: Энтеросгелем, Полисорбом, активованим вугіллям. Для якнайшвидшого одужання і виведення токсинів корисні відвари трав, компоти, ягідні морси.

Симптоматичне лікування призначається для зняття запалення з гортані, купірування болю в ротоглотці. Призначаються пастилки і таблетки для розсмоктування: Мукалтин, стрепсілс, Лизобакт, Грамидин, Гексорал.

Лікування призначають досвідчені інфекціоністи, тому що тільки правильне і швидке лікування допоможе швидше одужати і уникнути ускладнень.

Народні рецепти корисні для зігрівання горла. Наприклад, тепле молоко, змішане з медом і вершковим маслом обволікає ротову порожнину, пом’якшує слизову оболонку.

Ефективним засобом є кашка з натертих зубчиків часнику і цибулі. Вдихання парів бактерицидної кашки сприяє знищення вірусів і мікробів.

Можливі ускладнення

Нашарування додаткових інфекцій відбувається у 30 % випадків зараження грипом. Важким наслідком є інфекційно-токсичний шок, при якому проявляється гостра серцево-судинна недостатність, набряк мозку і синдром ДВЗ.

Пневмонія часто виникає та має високий відсоток загибелі хворого. В епітелії верхніх дихальних шляхів розмножуються віруси, вражають трахею, бронхи і альвеоли. У напрямку до легким віруси мутують і погано піддаються противірусної терапії. Загибель настає на третю добу при поганому лікуванні.

Асептичний менінгіт, міокардит, перикардит виникає швидко, синдром рабдоміолізу руйнує клітини м’язів, провокуючи ниркову недостатність.

Після одужання пацієнти кілька тижнів можуть відчувати нездужання і загальну слабкість у тілі.

Ускладнень частіше схильні діти з вираженим імунодефіцитом.

Профілактика

Вірус, привезений з Китаю, характеризує грип, ускладнений різними симптомами. Щоб не заразитися, важливо дотримуватися заходів захисту, зміцнювати організм, загартовуватись, проводити водні процедури. Ефективним заходом є вакцинація щепленням «Совигрипп» або «Грипол».

Раціон харчування повинен бути правильним і збалансованим, що містить щоденну норму вітамінів.

Періодичний прийом полівітамінів в період епідемії зміцнює захисні функції організму. У період епідемій потрібно змащувати носові ходи оксоліновою маззю, промивати слизову солоним розчином.

Норма рідини в день складає більше двох літрів. Основна частина повинна бути чистою водою, без добавок. Також корисний чай з трав, з лимоном, медом, липою, малиною або шипшиною.

Прийшовши додому, дотримується гігієна рук, посуд та інші речі повинні бути індивідуальними.

Провітрювання кімнати обов’язково проводиться за кілька хвилин щогодини. Предмети особистої гігієни, дитячі іграшки потрібно регулярно мити з милом або спеціальним бактерицидним засобом, безпечним для здоров’я.

Захворювання можна запобігти, дотримуючись нескладні заходи безпеки і особистої гігієни.

Які препарати ефективні при грипі, в яких випадках вони допоможуть і як не стати жертвою реклами – про це розповіли провідні фахівці з інфекційних захворювань в рамках Науково-практичної конференції «Респіраторні інфекції та бронхолегеневі ускладнення. Сучасна діагностика, лікування і профілактика», яка відбулася 9 лютого у Москві.

Завідувач кафедри інфекційних хвороб ГБОУ ВПО «Першого МГМУ ім. І. М. Сєченова» Моз РФ, доктор медичних наук, професор Олена Волчкова:

«В даний час грип, на жаль, може протікати не так, як ми з вами звикли. Патогенетичні ускладнення відбуваються не на 1-2 добу, а саме на 3-4, це так зване прогресуюче захворювання. За нашими спостереженнями, пацієнти, які надходять після 5 діб захворювання, дають основний «контингент» з летальним результатом.

Летальність в сезонного грипу становить 10 випадків на 400 000 чоловік. В цьому році летальність надзвичайно низька.

Діти виступають як розповсюджувачі інфекції. Від дітей простіше заразитися, ніж від дорослого. Максимальну концентрацію збудників діти створюють на площі чотири квадратних метра.

Коли потрібно використовувати противірусні препарати? Багато говорять, що препарати погані, не допомагають. Справа в тому, що приймати противірусні препарати необхідно в першу-другу добу, протягом 36-48 годин після початку захворювання. Якщо ви починаєте приймати їх пізніше, розраховувати на те, що отримаєте якийсь дуже хороший ефект ви вже не можете, тому що вірус – він як вбивця – прийшов, зробив свою справу і практично вже зникає. А ми з вами боремося вже з наслідками, які завдав організму сам вірус».

 

Римантадин, Таміфлю, Арбідол

Олена Волчкова: «В даний час в усьому світі визнані три групи препаратів. Перша група – це Адамантани (Римантадин). Ми користуємося цими препаратами з 60-го року, але вони, на жаль, зараз втратили свою ефективність. По телебаченню ми бачимо пропаганду антигриппинов, що вони чинять пряму противірусну дію. Подивіться, що входить до їх складу – римантадин, а він не діє на сучасні штами грипу! Віруси втратили чутливість до цього препарату, не слід його призначати і використовувати, тим більше, що у нього є побічні ефекти.

Другий тип препаратів – інгібітори виходу з клітини, які не дають вірусу поширюватися – це Осельтамівір (Таміфлю). Але якщо застосовувати їх на більш пізніх термінах, після другої доби, коли вірус вже поширився, то ефективність цих препаратів різко знижена.

Третій тип – препарат входу вірусу в клітину. Тут мені хотілося б відзначити такий препарат, як Арбідол. Наукова назва – Умифеновир. Справа в тому, що віруси виходять з крові кожен своїм шляхом, але механізм входу у них один універсальний. З 1998 року проводилася серія досліджень, яка дозволила в 2013 році отримати цього препарату схвалення ВООЗ та міжнародний сертифікат як прямого противірусного препарату. Арбідол – противірусний препарат широкого спектра, який діє на цілу плеяду вірусів. Препарат вже схвалений в Китаї і, я думаю, що скоро ми з вами будемо отримувати цей препарат вже кілька виробництва іншої держави. В даний час йде звітно-клінічне дослідження, яке остаточно дасть відповідь про ефективність цього препарату.

Кагоцел

Завідувач кафедрою променевої діагностики Російської медичної академії післядипломної освіти Моз РФ, доктор медичних наук, професор Ігор Тюрін:

Ефективність Кагоцела профілактичних і терапевтичних цілях підтверджена під час пандемії грипу H1N1 у 2009 році. Кагоцел ефективний навіть при запізнілому лікуванні грипу і ГРВІ – до 4 днів від початку хвороби. Приймати його можна дітям з трьох років. У нього високий профіль безпеки. Розпорядженням уряду Російської Федерації включений в перелік життєво необхідних і найважливіших лікарських препаратів для медичного застосування. Кагоцел значиться як у стандартах Моз РФ для лікування грипу та ГРВІ, так і для медичної допомоги при вірус простого герпесу.

Зупинюся докладніше на профілактичному дії Кагоцела.

У нашій ІКБ («Інфекційна клінічна лікарня № 1 Департаменту охорони здоров’я міста Москви» — прим. Артем Магидович) у 2009 році під час пандемії перші хворі почали з’являтися в травні, а до середини літа було вже по кілька десятків хворих. 588 співробітників лікарні в липні і в кінці жовтня — початку листопада отримували з профілактичною метою Кагоцел по 2 таблетки 2 дні поспіль, потім 5 днів перерва. Протягом чотирьох тижнів повторювали цей цикл.

За цей час у лікарні було проліковано 874 пацієнта з підтвердженим діагнозом пандемічний грип А/H1N1 — 684 дорослих і 190 дітей. Ці хворі знаходилися практично у всіх респіраторних відділеннях. Всі співробітники, які одержували Кагоцел, займалися якраз наданням медичної допомоги цим хворим.

Із співробітників лікарні за все це час спостереження захворіла на пандемічний грип всього лише одна медсестра, у якої захворювання протікало в легкій формі.

На антитіла до пандемическому грипу А (H1N1) було обстежено 98 співробітників лікарні, які брали Кагоцел в профілактичних цілях. Антитіла виявлені у 49 осіб, не хворих на грип А (H1N1). Тобто документовано, що 50% обстежених точно контактували з вірусом грипу А (H1N1), а захворів тільки 1 людина.

З цього випливає, що прийом препарату Кагоцел медичним персоналом з метою екстреної профілактики грипу показав його високу захисну ефективність і хорошу переносимість.

Ми провели дослідження Кагоцела в ряді інших стаціонарів. Кагоцел знижував у три рази захворюваність респіраторними вірусними інфекціями, в п’ять разів зменшував ймовірність ускладнень, в 2,5 рази швидше купировались симптоми ГРВІ. Позитивний ефект навіть після одноразового застосування спостерігався протягом 30 днів після прийому препарату.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code